Skogbruk

Tjenester som kan utføres:

- Forstmester AS tar på seg drift av store og små skogeiendommer.

- Bistå skogeiere som trenger hjelp i planlegging.

- Utarbeidelse av landskapsplaner i forbindelse med FSC og PEFC.

- Planlegge tiltak i skogen slik som hogst, tynning, unskogpleie og planting.

- Oppdatering av skogbruksplaner.

- Sette ut tjenester på anbud.

- Følge opp gjennomførte tiltak.